Logo

logo

         ปัจจุบันปัญหาการเดินทางมาโรงเรียน ของนักเรียนนี้เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่นปัญหาเด็กหาย ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
         การเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวก เนื่องจากระยะทางไกลมาก ทางห้างหุ้น ส่วนจำกัดซาลามัติทรานสปอร์ตเซอร์วิส ได้เห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนขึ้น
         เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไป-กลับให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรโดยจัดเส้นทางการเดินรถ จำนวน 17 สาย ตามถนนสายหลัก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางแก่ผู้ปกครอง
1 / 6
Salamat Transport Service
2 / 6
Salamat Transport Service
3 / 6
Salamat Transport Service
4 / 6
Salamat Transport Service
5 / 6
Salamat Transport Service
6 / 6
Salamat Transport Service

เส้นทางการให้บริการ Service

วิธีการชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ห้างหุ้นส่วนจำกัดซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วิส” เลขที่บัญชี 468-103443-4

สถิติการให้บริการ

กำหนดการรับสมัคร

ภาคเรียนที่ 1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม

***หมายเหตุ สำหรับนักเรียนใหม่
- วันรายงานตัว (ตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนด)
- วันมอบตัว (ตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนด)